Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Polityka jakości
Misją Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" jest kreowanie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań technicznych z zakresu sprzętu i indywidualnych środków ochrony osobistej oraz ich efektywny transfer do praktyki przemysłowej.
Ponad pięćdziesięciopięcioletni dorobek badawczy i wdrożeniowy, wysoko kwalifikowana kadra pracowników stanowią fundamentalną podstawę pozycji naukowej Instytutu.
Dewizą ITB jest ciągła poprawa jakości realizowanych prac naukowo-badawczych, prowadzonych badań laboratoryjnych i certyfikacji wyrobów.

Nasze wartości:
  • Orientacja na Klienta – to odpowiedzialne i świadome dbanie o Klienta poprzez identyfikowanie Jego wymagań i ich spełnianie w trakcie realizacji usług. Permanentne dążenie do rozwoju innowacyjnych technologii poprzez wykorzystywanie najnowszych osiągnięć w zakresie wiedzy, innowacyjnych surowców, najnowocześniejszych technik wytwarzania oraz aparatury pomiarowo-badawczej
  • Otwartość - to aktywne, pełne wyobraźni podejście do zadań i zaangażowanie całego personelu w proces doskonalenia, ciągłe poznawanie aktualnych i perspektywicznych zasad projektowania wyrobów oraz doskonalenie metod ich badania i oceny
  • Profesjonalizm - to kompetencja, rzetelność i dobre wywiązywanie się z powierzonych zadań. To także ciągłe dążenie do utrzymania i rozwijania wizerunku Instytutu jako wiarygodnej jednostki badawczo-rozwojowej, przyjaznej dla Klientów oraz pracowników. Wykorzystywanie pełnego potencjału twórczego i doświadczenia pracowników oraz ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji. Dążenie do posiadania i wykorzystywania najnowszej aparatury badawczej i urządzeń informatycznych w celu utrzymania wysokiego poziomu działalności Instytutu. Utrzymywanie akredytacji i autoryzacji dla laboratoriów badawczych i jednostki certyfikującej. Wykazywanie maksymalnej staranności w gospodarowaniu finansami Instytutu
  • Partnerstwo i uczciwość - to zasady współpracy z Klientem oparte na niezależności, bezstronności, poufności i równego traktowania. Stałe nawiązywanie współpracy naukowo – technicznej z innymi instytucjami w kraju i zagranicą. Uczestnictwo laboratoriów w programach badań. Wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi jednostkami certyfikującymi.
  • Wiarygodność - to przestrzeganie przepisów prawa oraz etyki, a także zasad kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

ITB "MORATEX" realizuje Politykę Jakości w ramach funkcjonującego w Instytucie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, oraz systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i jednostce certyfikującej zgodnych z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17065.

Skuteczność i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania jakością jest przedmiotem stałej troski całej Dyrekcji Instytutu. Postanowienia Polityki Jakości są znane wszystkim pracownikom; są ciągle weryfikowane pod względem ich przydatności.


Dyrektor ITB "MORATEX"
dr inż. Elżbieta Witczak

 
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007